Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder – B2B handel:

1.Generelt

Mellem køber/lejer og BB Kommunikation ApS oprettes hermed aftale om køb/leje af udstyr som specificeret på forsiden af kontrakt – webshop. Evt. tillæg eller særlige aftaler skal være skriftlige og underskrevet af begge parter. BB Kommunikation ApS er først bundet af denne ordre, når BB Kommunikation ApS konkret har bekræftet/godkendt/faktureret ordren. Vi leverer som hovedregel udelukkende til erhverv i Danmark.

2. Ejendomsforbehold

Det solgte udstyr forbliver BB Kommunikation ApS’ ejendom indtil den fulde betaling med tillæg af eventuel rente og omkostninger er tilgået BB Kommunikation ApS. Såfremt købesummen eller nogen del heraf ikke betales rettidigt, er BB Kommunikation ApS berettiget til at tilbagetage det solgte udstyr. Køber/lejer er i så fald pligtig at godtgøre BB Kommunikation ApS alle de af misligholdelsen affødte omkostninger og tab. Serienummer på maskinerne vil fremgå af den af BB Kommunikation ApS udstedte faktura for leverancen. 

3. Tjenesteydelser

Tjenesteydelser i form af f.eks. klargøring, installation, IT installation og brugerkurser kan ikke indholdsmæssigt aftales på denne ordreformular ,men skal være aftalt skriftligt på anden vis. 

4. Levering

Overskrides leveringsdatoen med mere end 90 dage, som følge af en partsforsinkelse, er den anden part berettiget til at hæve købet af den del af leverancen, der ikke kan tages i anvendelse pga. forsinkelsen. Køber/lejer kan i intet tilfælde rejse krav om erstatning i anledning af BB Kommunikation ApS’ forsinkelse, uanset om forsinkelsen måtte tilregnes BB Kommunikation ApS. Leveringstider er opgivet på basis af oplysninger fra BB Kommunikation ApS’ leverandører.

5. Betalingsbetingelser

Købesummen med tillæg af offentlige afgifter, herunder moms, skal være BB Kommunikation ApS eller en af denne anvist tredjemand i hænde på forfaldsdatoen fastsat i fakturaen udstedt af BB Kommunikation ApS for leverancen. Udebliver betalingen som aftalt, er BB Kommunikation ApS berettiget til at forlange morarenter af restancen med 2 % pr. påbegyndt måned.

6. Forsikring

Sålænge BB Kommunikation ApS’ ejendomsforbehold er i kraft, er køber/lejer pligtig at holde det købte udstyr fuld- og nyværdi forsikret mod brand, tyveri og anden skade, og på BB Kommunikation ApS’ opfordring at fremvise dokumentation for, at forsikring er tegnet og i kraft.

7. Ansvar

BB Kommunikation ApS er kun ansvarlig for direkte person-og tingskader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af BB Kommunikation ApS. BB Kommunikation ApS kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab eller andre indirekte omkostninger, hvad enten dette skyldes maskinstop, eventuelle forstyrrelser i forbindelse med udstyrets tilstedeværelse, eller andre omstændigheder, herunder også direkte person- og tingskader forvoldt ved skødesløs brug af udstyret. 

8. Force majeure

Ingen af parterne skal være erstatningsansvarlig overfor den anden part for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, som hindrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger udenfor parternes kontrol, herunder: Arbejdskonflikter, ildsvåde, krig, oprør, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- og eksport-forbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

9. Fabrikationsgaranti

Såfremt der ikke på leveringstidspunktet er tegnet en serviceaftale, ydes garanti mod materiale-og fabrikationsfejl i henhold til BB Kommunikation’s garanti, svarende til 6 måneder. Tegnes serviceaftale, men denne ikke er modtaget på leveringstidspunktet, indestår køber/lejer for betaling af eventuelle serviceomkostninger, som ikke er dækket af garantien, indtil serviceaftale modtages.

10. Transportskade

Køber/lejer er pligtig at sørge for, at eventuelle synlige skader ved leverancen bliver noteret på fragtbrevet, samt at skaden bliver meldt til BB Kommunikation ApS inden 8 dage fra udstyret er modtaget. Returnering af transportskadet udstyr til BB Kommunikation ApS kan kun ske efter forudgående aftale med BB Kommunikation ApS og kun med angivelse af modtaget Returnummer.

11. Misligholdelse

Såfremt køber/lejer ikke overholder sine forpligtelser i henhold til nærværende ordre, samt betalingsbetingelser fastsat i fakturaen udstedt af BB Kommunikation ApS for leverancen, eller bliver ude af stand til at gøre dette, er hele købesummen forfalden til omgående betaling. BB Kommunikation ApS kan da vælge mellem at tage det solgte tilbage, jfr. pkt. 2, eller straks forlange hele købesummen betalt.

12. Returnering

Erhverv: Alle varer er skaffevarer og returnering kan kun ske ved forudgående aftale. Privat: 14 dages returret efter forudgående aftale samt 2 års reklamationsret efter gældende købelov. Ønskes en vare returneret, bedes årsag samt fakturanummer oplyst på mail. Varer tages kun retur i original uåbnet ubeskadiget emballage.

12. Værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret, dog skal den internationale købelov (CISG) ikke finde anvendelse. Retten i Aarhus skal være værneting.